MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Mediaș care îndeplinesc cumulativ condiţiile de promovare în primul semestru al anul 2022

Având în vedere prevederile art.19, alin. (3) şi art.20 din H.G. nr.286/2011, actualizată, privind Regulamentul de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criterilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examen comunică următoarele rezultate în urma selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.

crt

Cod atribuit candidatului

Candidat pentru funcţia/gradul contractuală de execuție

Rezultatul

selecţiei

dosarului Admis/respins

Motivul respingerii dosarului

1.

Cod  - 109

Inspector de specialitate,

gradul I

ADMIS

Nu este cazul

  • Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 15.06.2022 ora 1000 la sediul  Primăriei municipiului Mediaș din strada Piaţa Corneliu Coposu, nr.3.