MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Primăria municipiului Mediaș organizează concurs de recrutare a unei funcții publice de conducere

 

ANUNŢ

 

           Primăria municipiului Mediaș organizează în data de 28.06.2022, ora 10:00,

  concurs de recrutare a unei funcții publice de conducere, vacante, de şef birou, gradul II,  la Biroul Juridic Contencios Autoritate Tutelară - Direcția Administraţia Publică Locală Mediaș.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, str. Piața Corneliu  Coposu  nr. 3.

     Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • Selecția dosarelor - în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • Proba scrisă se va desfășura în data de 28.06.2022 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr.3. Mediaș;
 • Interviul se va susține în termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr.3. Mediaș;       

           Condițiile generale de participare:

candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin.1 din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

     Condiții specifice pentru postul de şef birou, gradul II, la Biroul Juridic Contencios Autoritate Tutelară - Direcția Administraţia Publică Locală Mediaș,

 - Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice;

- Studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

 - Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi  respectiv 40 ore/săptămână; 

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei Municipiului Mediaș – Compartimentul Resurse Umane – Salarizare în  perioada 26.05.2022 - 14.06.2022 inclusiv,  în intervalul orar 07:00 – 15.30 de luni până joi, iar vineri 07:00 – 13.00 şi trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat prezentului anunț;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,  care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform formularului atașat prezentului anunț:
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului -  modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
 • dosar plic

 

 

Copiile actelor prevăzute se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Bibliografia pentru concursul de recrutare a funcţiei de şef birou

 

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 554/2004 - contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

4. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6.  Legea nr.  287/2009 privind Codul civil, republicată;

7. Legea nr.  134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată;

8. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

9. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

10. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţíilor;

11. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

 

Tematica pentru concursul de recrutare a funcţiei de şef birou

 

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

            -PARTEA III – TITLUL I-VII

            - PARTEA V- VIII

3. Legea nr. 554/2004 - contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

4. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6.  Legea nr.  287/2009 privind Codul civil, republicată:

            -  CARTEA I: Despre persoane: TITLUL III: Ocrotirea persoanei fizice

             - CARTEA III: Despre bunuri:  TITLUL II: Proprietatea privată;

  TITLULIII: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată;                                    

  TITLUL VI: Proprietatea publică;

  TITLUL VII: Cartea funciară.

            - CARTEA V: Despre obligații,  TITLUL I: Dispoziții generale;

                                                                 TITLUL II: Izvoarele obligațiilor;

                                                                 TITLUL III: Modalitățile obligației          

                                                                 TITLUL V: Executarea obligațiilor;

                                                                 TITLUL IX: Diferite contracte speciale

            - CARTEA VI: Despre prescripția extinctivă, decădere și calculul termenelor;

7. Legea nr.  134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată;

8. Legea nr. 52/2003   privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

9. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

10. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţíilor;

11. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

 

 

Data publicării: 26.05.2022, ora 9.

Durata normală a timpului de muncă este de 8ore/zi, 40ore/săptămână

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Mediaş

 

Notă: Se vor studia formele actualizate la zi ale actelor normative menţionate în bibliografie.

              Atribuţiile postului sunt prevăzute în anexa ataşată prezentului anunţ.

 

           Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele  7:00 – 15:00 de la Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, telefon  0269/ 803812.