MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Concurs de promovare a unei funcții publice de conducere, vacante, de şef serviciu, gradul II, la Serviciul Poliţia Locală Mediaș

 

ANUNŢ

 

           Primăria municipiului Mediaș organizează în data de 08.07.2022, ora 10:00,

  concurs de promovare a unei funcții publice de conducere, vacante, de şef serviciu, gradul II,  la Serviciul Poliţia Locală Mediaș.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, str. Piața Corneliu  Coposu  nr. 3.

     Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • Selecția dosarelor - în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • Proba scrisă se va desfășura în data de 08.07.2022 ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr.3. Mediaș;
 • Interviul se va susține în termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise la sediul Primăriei municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr.3. Mediaș;       

           Condițiile de participare pentru postul de şef serviciu, gradul II, la Serviciul Poliţia Locală:

•           să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

•           să îndeplinească condiţiile de vechime în specialitatea necesară exercitării functiei publice de conducere: minimum 5 ani;

•           studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

•           candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

•           să nu aibă o sancţiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Mediaș – Compartimentul Resurse Umane – Salarizare în  perioada 08.06.2022 - 27.06.2022 inclusiv,  în intervalul orar 07:00 – 15.30 de luni până joi, iar vineri 07:00 – 13.00.  

 

Bibliografia:

       1.   Constituţia României, republicată,

      2.   O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

      3.   O.G. nr. 137/2020 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      4.   Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     5.    Legea nr. 155 / 2010 – Legea Poliţiei Locale;

     6.    O.G. nr. 2 / 2001 privind  regimul juridic al  contravenţiilor, cu modificările ulterioare;

     7.    Hotărârea  nr. 1332/2010  privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;

     8.    Legea nr. 192 /2019 pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 61/1991;

     9.    Legea  nr. 60 /1991 privind  organizarea și desfășurarea adunărilor publice;

   10.    Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor, componentelor esențiale și al munițiilor.

  

Tematica:

 

 1. Constituţia României, republicată;
 2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare:
  1. Partea I - Dispoziții generale
  2. Partea III- a – Administrația Publică Locală 
  3. Partea VI-a – Titlul I si II - Statutul funcţionarilor publici
  4. Partea VII-a  – Răspunderea administrativă;
 3. O.G. nr. 137/2020 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 155 / 2010 – Legea Poliţiei Locale;
 6. O.G. nr. 2 / 2001 privind  regimul juridic al  contravenţiilor, cu modificările ulterioare;
 7. Hotărârea  nr. 1332/2010  privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;
 8. Legea nr. 192 /2019 pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 61/1991;
 9. Legea  nr. 60 /1991 privind  organizarea și desfășurarea adunărilor publice;
 10. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor, componentelor esențiale și al munițiilor.

 

Data publicării: 08.06.2022, ora 10.

Durata normală a timpului de muncă este de 8ore/zi, 40ore/săptămână

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Mediaş.

 

Notă: Se vor studia formele actualizate la zi ale actelor normative menţionate în bibliografie.

              Atribuţiile postului sunt prevăzute în anexele ataşate prezentului anunţ.

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor  H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată:

 

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform modelului atașat;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,  care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform formularului atașat;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului -  modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • cazierul administrativ;

 

  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

            Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele  7:00 – 15:00 de la Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, telefon  0269/ 803812.