MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt privind stabilirea listei de priorități ANL

Prin prezenta  vă aducem la cunoştinţă că prin  Hotărârea Consiliului Local nr.377/2018, au fost adoptate „criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in vederea solutionarii cererilor de locuinte precum si repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii in municipiul Medias”, avizate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice  prin adresa cu  nr. 132522/13.11.2018, inregistrată la Primaria Municipiului Medias cu nr.16806/14.11.2018.

In situatia in care  indepliniti conditiile prevazute la cap.A „Criterii de acces in locuinta”,  inscrise in cererea privind repartizarea unei locuinte din fondul locativ „locuinte pentru tineri” anexata prezentei, va rugam sa depuneti la Centrul de informare cu cetatenii din cadrul Primariei municipiului Medias, pana la data de 31.12.2018 un dosar care sa cuprinda urmatoarele:

- cerere tip

- copie act de identitate al titularului cererii si al sotului/sotiei (daca este cazul)

- copie după certificatele de nastere – al solicitantului si membrilor familiei sale (daca este cazul)

- copie dupa certificatul de casatorie(daca ese cazul)

- declaraţie  notariala pe proprie raspundere   a titularului cererii si dupa caz ale sotiei/sotului si ale  celorlalti membrii majori din familia acestuia , cu urmatorul continut :

            - nu detin si nu au detinut o locuinta in proprietate in municipiul Medias

- nu sunt beneficiarii unei alte  locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ teritoriale sau a unitatii in care isi desfasoara activitatea in municipiul Medias

- nu realizeaza alte venituri decat cele pentru care au prezentat acte doveditoare la dosar

 - adeverinţa cu venitul net realizat de solicitant, precum si de membrii familiei acestuia incadrati in munca, eliberata in luna depunerii solicitarii, pentru ultimele 12 luni (in  vederea stabilirii venitului mediu net lunar/membru de familie)

- copie dupa ultima diploma de studii incheiata si atestata conform legii

- documente din care sa rezulte suprafata locuibila detinuta in prezent –cu chirie /tolerat in spatiu

- certificat medical eliberat de o  institutie medicala competenta,semnat de medicul de specialitate si de conducatorul institutiei , care sa ateste afectiunile pentru care bolnavul are dreptul la o camera separata ( afectiuni  prevazute in la O.U.G. nr. 40 / 1999 ,actualizată, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe)

- certificate de incadrare in grad de handicap

- adeverinte eliberate de institutiile de ocrotire sociala , pentru tinerii proveniti din case de ocrotire sociale precum si  alte acte doveditoare care sa ateste situatii locative sau sociale deosebite.

- Alte documente considerate ca fiind necesare in vederea sustinerii cererii

Netransmiterea documentelor solicitate până la data de mai sus face imposibilă includerea dvs. în listă de priorităţi pe anul 2019.

Director  Patrimoniu,  Doina Oancea                                                                    

Intocmit, Elena Bogdan