HCL nr. /11.05.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de
11 mai 2021, ora 16:00, desfășurată prin videoconferință

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar către Clubul Sportiv „Gaz Metan” Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 138/2021; proiectul de hotărâre nr. 138/2021; raportul de specialitate 8228/04.05.2021;

Temei legal: art. 43 din Legea nr. 55/2020, Legea nr. 69/2000, 129 alin (2) lit. „b” și „d”, alin. (4) lit. „a”, alin. (7) lit. „f”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  2. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Sentinței Civile nr. 1969/2017 pronunțată de către Judecătoria Mediaș în Dosarul nr. 1622/257/2016.

Referatul de aprobare nr. 140/2021; proiectul de hotărâre nr. 140/2021; raportul de specialitate 8159/29.04.2021;

Temei legal: art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014, 129 alin (2) lit. „c” art. 139, art. 196, art. 200 și art. 361 alin. (2) și (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. Piaţa Prim - Com S.A. Mediaş de a vota „pentru” punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 13.05.2021.

Referatul de aprobare nr. 141/2021; proiectul de hotărâre nr. 141/2021; raportul de specialitate nr. 8439/06.05.2021;

Temei legal: Legea nr. 31/1990, art. 29 și art. 37 din OUG nr. 109/2011, HCL nr. 28/2021, art. 129 alin. (2) lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  4. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 401/17.12.2018 privind aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a parcărilor la domiciliu aflate pe domeniul public al municipiului Mediaș” și anexei la HCL nr. 94/2018 ”privind aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare de domiciliu de pe raza municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 139/2021; proiectul de hotărâre nr. 139/2021; raportul de specialitate 8338/05.05.2021;

Temei legal: Legea 287/2009, 129 alin (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza PT și a Indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții REABILITARE STRĂZI ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ - FAZA II, CARTIER AUREL VLAICU, MUNICIPIUL MEDIAȘ”.

Referatul de aprobare nr. 142/2021; proiectul de hotărâre nr. 142/2021; raportul de specialitate nr. 8389/06.05.2021;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 

 

 

Primar,                                                                  Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                Petruțiu Marina Simona