HCL nr. /25.02.2021

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 25 februarie 2021
(ora 16.00, în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei municipiului Mediaş)

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 7/2021privind reorganizarea unor instituții publice de interes local prin fuziune prin absorbție de către municipiul Mediaș și reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 74/2021; proiectul de hotărâre nr. 74/2021; raportul de specialitate nr. 3732/18.02.2021;

Temei legal: Legea nr. 53/2003, Legea-cadru nr. 153/2017, HG nr. 1.332/ 2010,Legea nr. 155/2010, Legea nr. 273/2006, art. 38 din OUG nr. 114/2018, art. 233-235, art. 244 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 129 alin (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196,  art. 200, art. 370 alin. (2), art. 391, art. 408, art. 409, art. 421, art. 512, art. 518, art. 519, art. 539-545, art. 554 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Mediaş la data de 31.12.2020.

Referatul de aprobare nr. 46/2021; proiectul de hotărâre nr. 46/2021; raportul de specialitate nr. 3.470/15.02.2021;

Temei legal: art. 57 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr.273/2006, art. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

partea I

partea II

  3. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construită prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 53/2021; proiectul de hotărâre nr. 53/2021; raportul de specialitate nr.3.465/15.02.2021;

Temei legal:  HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 3519/2020, HG.4/2021, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

  4. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru locuințele ANL situate în Mediaş care expiră la data de 01.03.2021.

Referatul de aprobare nr. 44/2021; proiectul de hotărâre nr. 44/2021; raportul de specialitate nr. 2.290/04.02.2021;

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

  5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de administrare nr. 68/2011 încheiat între municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 45/2021; proiectul de hotărâre nr.45/2021; raportul de specialitate nr. 2.294/04.02.2021;

Temei legal: Legea nr.114/1996, art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  6. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii obiectivului de investiție ”Amenajare sens giratoriu Șoseaua Sibiului ieșire izvor (proiectare și execuție)”.

Referatul de aprobare nr. 49/2021; proiectul de hotărâre nr. 49/20210; raportul de specialitate nr. 1.415/11.02.2021;

Temei legal: art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 290 din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  7 Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a obiectivului de investiție ”Reabilitare străzi municipiul Mediaș, cartier Moșnei străzile Ulmului, Șerpuită, Piatra Craiului”.

Referatul de aprobare nr. 48/2021; proiectul de hotărâre nr. 48/20210; raportul de specialitate nr. 889/11.02.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase pe picior către agenți economici și a masei lemnoase fasonate către populație, material lemnos provenit din tăieri de produse accidentale în anul 2021, din fondul forestier proprietate publică a municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 47/2021; proiectul de hotărâre nr. 47/2021; raportul de specialitate nr. 3.469/15.02.2021; adresa nr. 6.195/07.02.2020 a Ocolului Silvic Mediaș.

Temei legal: art. 59 din Legea nr. 46/2008, HG nr. 715/2017, Decizia nr. 706/2020, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor spații cu destinația de locuință conform Legii nr. 112/1995.

Referatul de aprobare nr. 50/2021; proiectul de hotărâre nr. 50/2021; raportul de specialitate nr. 2.673/09.02.2021;

Temei legal: Legea nr. 112/1995, HG nr. 20/1996,  art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr.1, 2 și 3.

descarca material-->

  10. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a unor suprafeţe de teren în vederea amplasării unor vetre de stupină.

Referatul de aprobare nr. 51/2021; proiectul de hotărâre nr. 51/2021; raportul de specialitate nr. 3.468/15.02.2021;

Temei legal: art. 11 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 383/2013, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr.1 și 3.

descarca material-->

  11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea unei cote părți din spațiul în care funcționează Cabinetul Medical Individual Dermato-Venerologie dr. Krizbai Ioan, situat în Mediaș, str. Cloșca nr. 2.

Referatul de aprobare nr. 52/2021; proiectul de hotărâre nr. 52/2021; raportul de specialitate nr. 3.466/15.02.2021;

Temei legal: art. 28 alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 68/2008, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2021, cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 56/2021; proiectul de hotărâre nr. 56/2021; Raportul de specialitate nr. 3.557/15.02.2021.

Temei legal: Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, Legea nr. 114/1996, art. 129 alin.(2), lit. c, art. 139, art. 196 art. 200, din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ,

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  13. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaș, a unor imobile– terenuri, situate în intravilanul municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 60/2021; proiectul de hotărâre nr. 60/2021; raportul de specialitate nr. 3.558/15.02.2021;

Temei legal: art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 290, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  14. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unor suprafețe de pajiști permanente situate în municipiul Mediaș, sat Ighișu Nou.

Referatul de aprobare nr. 62/2021; proiectul de hotărâre nr. 62/2021; raportul de specialitate nr. 3.680/17.02.2021;

Temei legal: OUG nr. 34/2013, HG nr. 1.064/2013, Ordinul nr. 407/2013, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr.1 și 3.

descarca material-->

  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş în calitate de administrator al fondului forestier proprietate publică a municipiului Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 63/2021; proiectul de hotărâre nr. 36/2021; raportul de specialitate nr. 3.617/16.02.2021; adresa nr. 811/04.02.2021 a Ocolului Silvic Mediaș.

Temei legal: art. 1 – 4 din Contractul de administrare nr. 1/2019, Legea nr. 46/2008, Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4), art. 139, art. 196, art. 198, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  16. Proiect de hotărâre privind actualizarea, cu rata inflației pentru anul 2020-comunicată de Institutul Național de Statistică, a chiriei stabilită potrivit prevederilor legale în vigoare, pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Mediaș, proprietate a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 64 2021; proiectul de hotărâre nr. 64/2021; raportul de specialitate nr. 3.708/17.02.2021;

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, Ordinul nr. 3.519/2020, HG nr. 4/2021, art. 868 din Legea nr. 278/2009, art. 129 alin. (2) lit.”c”, art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

  17. Proiect de hotărâre privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil situat în Mediaș str. George Topârceanu nr. 14.

Referatul de aprobare nr. 65/2021; proiectul de hotărâre nr. 65/2021; raportul de specialitate nr. 3.724/18.02.2021; adresa nr. 3.724/18.02.2021 a Asociației Phoenix Speranța Mediaș.

Temei legal: art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) și art. 889 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 198, art. 200, art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  18. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a suprafețelor de teren cu destinație agricolă în intravilanul municipiului Mediaș, aparținând domeniului public/privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 66/2021; proiectul de hotărâre nr. 66/2021; raportul de specialitate nr. 3781/18.02.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009; art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 332- art. 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 67/2021; proiectul de hotărâre nr. 67/2021; raportul de specialitate nr. 3.534/15.02.2021;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

partea I

partea II

partea III

  20. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de recrutare și selecție a candidaților pentru funcția de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC Piața Prim-Com SA.

Referatul de aprobare nr. 69/2021; proiectul de hotărâre nr. 69/2021; raportul de specialitate nr.2.428/17.02.2021;

Temei legal: art. 29, art. 64^4 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, art. 3 lit. „b”, art. 4 alin. (4), art. 14 lit. „c” din HG nr. 722/2016, art. 129 alin. (2) lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „d”, alin.(7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  21. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Fundația „Gândirea” – filiala Mediaș prin reprezentant legal Dan Ovidiu Ilcuș.

Referatul de aprobare nr. 70/2021; proiectul de hotărâre nr. 70/2021; raportul de specialitate nr.2.199/17.02.2021;

Temei legal: art. 7 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, art. 489 din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (1) și alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  22. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii  prealabile formulată de domnul Vasiu Ioan.

Referatul de aprobare nr. 71/2021; proiectul de hotărâre nr. 71/2021; raportul de specialitate nr. 1.458/17.02.2021;

Temei legal: art. 7 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, art. 489 din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (1) și alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 112/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2021cu modificările și completările ulterioare.

Referatul de aprobare nr. 72/2021; proiectul de hotărâre nr. 72/2021; raportul de specialitate nr. 9.627/17.02.2021;

Temei legal: Legea nr. 227/2015, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c” ,art.139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  24. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale pentru anul 2021 Parcului Industrial Automecanica.

Referatul de aprobare nr. 73/2021; proiectul de hotărâre nr. 73/2021; raportul de specialitate nr.9.633/17.02.2021.

Temei legal: Ordinul MIRA nr. 343/2007; Ordinul nr. 2980/2013; Ordinul nr. 1451/2014,  art. 456 alin. (1) lit. „i” şi art. 464 alin. (1) lit. „n” din Legea nr. 227/2015; art. 129 alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  25. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 287/2019 privind aprobarea participării Municipiului Mediaș la Proiectul ”Educație antepreșcolară premisă pentru dezvoltarea comunitară în Municipiul Mediaș” și a cheltuielilor legate de proiect .

Referatul de aprobare nr. 58/2021; proiectul de hotărâre nr. 58/2021; raportul de specialitate nr. 859/16.02.2021;

Temei legal: art. 5 alin. (3) și (4), art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (4) lit. „a” şi „d” și alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  26. Proiect de hotărâre privind actualizarea profitului rezonabil pentru Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local cu nr. 1810/01.02.2019.

Referatul de aprobare nr. 57/2021; proiectul de hotărâre nr. 57/2021; raportul de specialitate nr.3.609/16.02.2021;

Temei legal: art. 3 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (3) lit. ”a”, art. 9 alin. (1) lit. „c” și „d”, art. 44 alin. (2) lit. „a” și alin. (4) din Legea nr. 51/2006, Legea nr. 92/2007, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  27. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 la HCL nr. 204/2019 privind aprobarea asocierii autorităților contractante municipiului Mediaș, Direcția Fiscală Locală, Direcția Administrarea Domeniului Public, Direcția de Asistență Socială, Direcția Poliția Locală, Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret, Club Sportiv Municipal, unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică de pe raza mun. Mediaș, Spitalul Municipal, Unitatea de asistență medico-Socială, SC Apa Târnavei Mari S.C., S.C. ECO-SAL S.A., S.C.MEDITUR S.A, S.C.PIAȚA PRIM COM S.A, în vederea achiziționării de energie electrică, gaze naturale și combustibil.

Referatul de aprobare nr. 59/2021; proiectul de hotărâre nr. 59/2021; Raportul de specialitate nr. 3.625/17.02.2021.

Temei legal: art.4 alin (1) lit. „a”, „b” și „c” și art. 104 alin. (5) lit. „c” din Legea nr. 98/2016, Legea nr.357/2005, art. 129 alin. (2), lit. ”e” coroborat cu alin. (9) lit. „a”, art. 139, art. 196 art. 200, din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ.

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  28. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza de studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Canalizație subterană pentru rețele de telecomunicații pe străzile Prot. I. Moldovan, M. D. Roman, Petru Maior, Trandafirilor, Oct. Fodor, Vlad Țepeș, Intrarea Aviației, Aurel Vlaicu, Dealul Furcilor”.

Referatul de aprobare nr. 61/2021; proiectul de hotărâre nr. 61/2021; raportul de specialitate nr.3.560/16.02.2021;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  29. Proiect de hotărâre aprobarea reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Mediaș, propuse să funcționeze în anul şcolar 2021– 2022.

Referatul de aprobare nr. 43/2021; proiectul de hotărâre nr. 43/2021; raportul de specialitate nr. 3.588/16.02.2021; avizul conform nr. 10.914/22.12.2020 al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu;

Temei legal: art. 19 alin. (4), art. 61 – 63, art. 94 alin. (2) lit. „d”, art. 95 alin. (1) lit. „o” din Legea nr. 1/2011, Ordinul nr. 5.599/2020, HG nr. 72/2013, Legea nr. 500/2002, Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. “d”, alin. (7) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUD ”Construire hală industrială de producție și depozitare cu spații administrative P+E parțial, amenajări exterioare, amplasare firme luminoase, totem și catarge, rețele de incintă și deviere traseu conductă gaze naturale” str. Stadionului nr. 92.

Referatul de aprobare nr. 54/2021; proiectul de hotărâre nr. 54/2021; raportul de specialitate nr. 1.529/11.02.2021; Avizul arhitectului șef nr. 01/11.02.2021.

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 republicată, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ,

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  31. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 227/2020 privind aprobarea documentației PUD „Construire centru de evenimente festive 2 corturi evenimente (construcții provizorii) salon bucătărie – anexă platformă betonată parcare împrejmuire gard” str. Aurel Vlaicu nr. 33.

Referatul de aprobare nr. 55/2021; proiectul de hotărâre nr. 55/2021; raportul de specialitate nr. 2.371/11.02.2021;

Temei legal: art.25 alin. (1), art. 37 alin. (1), alin. (1^1) și alin. (1^2), art.56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2.701/2010, art 129 alin. (2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 68/2021; proiectul de hotărâre nr. 68/2021; raportul de specialitate nr. 3760/22.02.2021;

Temei legal: Legea nr. 155/2010, art. 129 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 

Informări:

- Adresa nr. 1104/05.012.2021- Raportul privind activitatea Direcției Poliția Locală în anul 2020.
- Adresa nr. 3599/16.02.2021 a Asociației pentru protecția drepturilor copiilor și tinerilor cu dizabilități din municipiul Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 31 A.
- Adresa nr. 400/18.02.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 3761/18.02.2021, a SC MEDITUR SA - informare privind Raportul de Inspecție Economico-Financiar nr. SB 27/28.12.2020 respectiv Dispoziția obligatorie cu nr. SB 21/28.12.2020 emis de Agenția Nașională Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice.
- Adresa nr. 3651/17.02.2021 a A.C.S.Power House Mediaș.
- Adresa nr. 1207/18.02.2021 privind răspunsul Direcției Arhitect Șef la corespondența electronică a dlui Liviu Popa.
- Adresa nr. 2823/14.01.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș - Cerere de acord de principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale.
- Adresa nr. 3599/22.02.2021 privind răspunsul Direcției Patrimoniu la solicitarea Asociației pentru protecția drepturilor copiilor și tinerilor cu dizabilități Mediaș.
 
Întrebări, interpelări, diverse.

 

 

Primar,                                                                           Secretar general,
Gheorghe Roman                                                         Petruțiu Marina Simona