HCL nr. /28.06.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 28 iunie 2021
(care va avea loc în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei municipiului Mediaş)

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 179/2020; proiectul de hotărâre nr. 179/2020; raportul de specialitate 11.205/15.06.2021;

Temei legal: art. 129 alin (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 502 alin.(1) lit. ,,d” și art. 507 alin.(1) și alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  2. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la H.C.L. Mediaș nr. 371/2020 - privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru anul 2021 la S.C PIAȚA PRIM - COM S.A Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 185/2021; proiectul de hotărâre nr. 185/2021; raportul de specialitate nr. 11.386/16.06.2021; adresa nr. 760/14.06.2021 a SC Piața Prim - Com SA;

Temei legal: Legea nr. 31/1990; art. 28 lit. „j”, art. 34 lit. „b”, art. 39 alin. (2) din O.G.nr.71/2002, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  3. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererilor depuse de către SC Automecanica SA referitoare la acordul de principiu pentru acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale în parcul industrial din Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 193/2021; proiectul de hotărâre nr. 193/2021; raportul de specialitate nr. 11.656/22.06.2021; adresele nr. 1.334/04.03.2019, nr. 2308/28.04.2020 și nr. 3.954/15.01.2021 ale SC Automecanica SA; Procesul verbal nr. 11.655/22.06.2021 al Comisiei de evaluare; HCL nr. 174/2021;

Temei legal: art. 6 alin. (4) lit. „h” din Legea 186/2013; art. 4 alin. (2), art. 6, art. 9 alin. (4), art. 10 alin. (2) din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2980/2013, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „f”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unui bun, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestuia.

Referatul de aprobare nr. 177/2021; proiectul de hotărâre nr. 177/2021; raportul de specialitate nr.7.421/02.06.2021;

Temei legal: OG nr.112/2000, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6), alin. (7) lit. „s”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  5. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale survenite în conținutul art. 1 și art. 2 din HCL Mediaș nr. 147/2021 privind modificarea valorii obiectivului de investiție „Amenajare sens giratoriu Șoseaua Sibiului ieșire izvor (proiectare și execuție)”.

Referatul de aprobare nr. 178/2021; proiectul de hotărâre nr. 178/2021; raportul de specialitate nr. 10.407/03.06.2021;

Temei legal: art. 129 alin. (2), lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art.196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  6. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză a necesității și oportunității achiziționării unui imobil situat administrativ în Ighișu Nou sat aparținător municipiului Mediaș (fostul Cămin Cultural), str. Școlii nr. 35.

Referatul de aprobare nr. 180/2021; proiectul de hotărâre nr. 180/2021; raportul de specialitate nr. 7.198/04.06.2021; adresa nr. 238/12.04.2021 a Consistoriului Districtual Evanghelic C.A. Mediaș

Temei legal: art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  7. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Referatul de aprobare nr. 181/2021; proiectul de hotărâre nr. 181/2021; raportul de specialitate nr.10.426/04.06.2021;

Temei legal: art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (19) din H.G. nr. 962/2001, H.G. nr. 4/2021, Ordinul nr. 3.519/2020, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu persoanele căsătorite care formează familii cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2021.

Referatul de aprobare nr. 184/2021; proiectul de hotărâre nr. 184/2021; raportul de specialitate nr. 2.799/16.06.2021;

Temei legal: art. 7, art. 10 lit. „b” art. 92 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 17/2000, art. 1 şi art.4 din Legea nr. 116/2002, HCL nr. 23/2021, art. 129 alin. (2) lit. „d” și alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  9. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGEA din data de 14.07.2021.

Referatul de aprobare nr. 192/2021; proiectul de hotărâre nr. 192/2021; raportul de specialitate nr. 11.564/22.06.2021; adresa nr. 1445/18.06.2021 a SC Meditur SA

Temei legal: Legea nr. 31/1990, OUG nr.109/2011, art. 129 alin.(2) lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „d”, alin. (7) lit. „n” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general rezultat în urma procedurilor de achiziții de lucrări/servicii și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric cod SMIS 121050.

Referatul de aprobare nr. 182/2021; proiectul de hotărâre nr. 182/2021; raportul de specialitate nr. 11.181/14.06.2021;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006,  HG nr. 907/2016, art. 12 alin. (4) și (5) din Ordinul  nr. 1851/2013, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  11. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 98/2019 privind aprobarea proiectului Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric cod SMIS 121050 și a cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 183/2021; proiectul de hotărâre nr. 183/2021; raportul de specialitate nr. 11.182/14.06.2021;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici”.

Referatul de aprobare nr. 186/2021; proiectul de hotărâre nr. 186/2021; raportul de specialitate nr. 11.407/16.06.2021;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 - 364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015.

Referatul de aprobare nr. 194/2021; proiectul de hotărâre nr. 194/2021; raportul de specialitate nr. 11.619/22.06.2021; HCL nr. 146/2020; adresele nr.11252 și nr.11245 /15.06.2021 ale ADI ECONORD

Temei legal: OUG nr. 74/2018, Legea nr. 249/2015, OUG nr. 196/2005, art. 129 alin. (2) d), alin. (7) lit. n), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire locuință” str. Binder Bubi fn.

Referatul de aprobare nr. 187/2021; proiectul de hotărâre nr. 187/2021; raportul de specialitate nr. 11.172/17.06.2021; avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism P.V. nr. 8922/ 14.05.2021, pct.3, Avizul Arhitectului Șef nr. 1/16.06.2021.

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 republicată, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire platformă betonată, amplasare spălătorie auto mobilă și împrejmuire teren” Șos. Sibiului fn.

Referatul de aprobare nr. 188/2021; proiectul de hotărâre nr. 188/2021; raportul de specialitate nr. 11.150/17.06.2021; avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism P.V. nr. 8922/ 14.05.2021, pct. 2, Avizul Arhitectului Șef nr. 2/17.06.2021.

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 republicată, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Mediaș nr. 6/2013 - privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş a imobilului situat administrativ în Mediaş Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 17 - pavilioanele S+S2”, cu modificările și completările ulterioare.

Referatul de aprobare nr. 195/2021; proiectul de hotărâre nr. 195/2021; raportul de specialitate nr. 11920/25.06.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

Informări:

            - Adresa nr. 9775/26.05.2021 înregistrată la Primăria municipiului Mediaș, a Asociației pentru Protecția Drepturilor Copiilor și Tinerilor cu Dizabilități Mediaș
            - Adresa nr. SB-10053/15.06.2021 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu.

 

Întrebări, interpelări, diverse.

 

 

Primar,                                                                      Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                    Petruțiu Marina Simona