MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile de promovare, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate

            Primăria Municipiului Mediaș organizează în data de 16.06.2022, ora 09:00, concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile de promovare, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.   

            Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, str. Piața Corneliu  Coposu  nr. 3.

     Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • Selecția dosarelor se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • Proba scrisă se va desfășura în data de 16.06.2022 ora 09:00 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr.3. Mediaș;
 • Interviul se susține în termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr.3. Mediaș;         

Condițiile de participare la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, sunt cele prevăzute de art. 479, alin.(1), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 •     a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 •     b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 •    c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Dosarul de  înscriere la concurs/examen se depune de către candidaţi în termen de 20 zile de la data afișării prezentului anunț, în perioada 16.05.2022 – 04.06.2022,  la Compartimentul Resurse Umane - Salarizare, şi conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la   art.127 din H.G.nr.611/2008, modificată şi completată de H.G. nr.1173/2008, respectiv:

- copie după carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;                                      - copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

- adeverinţă situaţie disciplinară;

- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografia/ tematica
stabilită pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut

Bibliografia comună:

 • Constituția României, republicată;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a;
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Bibliografia comună se completează după cum urmează: 

1. Pentru funcţionarul public din cadrul Serviciului Fiscal - Compartimentul Colectare şi executare creanţe fiscale.

Bibliografia de specialitate:

 • Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, modificată şi actualizată;
 • Ordonanţa Guvernului nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală actualizată; 

2. Pentru funcționarii publici din cadrul Direcţiei Administraţia Publică Locală

Biroul Administraţie Monitorizare Proceduri Administrative Centrul de Informaţii Cetăţeni:

Bibliografia de specialitate:

 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • Ordonanţa Guvernului  nr. 27/2002 privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor.

3. Pentru funcţionarul public din cadrul Direcţiei Economice - Compartimentul Contabilitate:

Bibliografia de specialitate:

 • Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, modificată şi actualizată;
 • Ordonanţa Guvernului nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală actualizată;

4. Pentru funcţionarul public din cadrul Direcţiei Tehnice - Compartimentul Transport- Energie:

Bibliografia de specialitate:

 • Legea  nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (cu modificările și completările ulterioare);
 • Ordinul  nr. 356/2007- Norme Metodologice din 29 noiembrie 2007 (*actualizate*) pentru aplicarea prevederilor legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.

5.  Pentru funcţionarul public din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor:

Bibliografia de specialitate:

 • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
 • Hotărârea nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 •  Legea nr.287/2019 privind Codul Civil.

6. Pentru funcționarii publici din cadrul Serviciului Poliţia Locală  Mediaș:

Bibliografia de specialitate:

 • Legea nr. 155 / 2010 – Legea Poliţiei Locale;
 • O.G. nr. 2 / 2001 privind  regimul juridic al  contravenţiilor, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârea  nr. 1332/2010  privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;
 • Legea nr. 192 /2019 pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 61/1991;
 • Legea  nr. 60 /1991 privind  organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele  7:00 – 15:00 de la Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, telefon  0269/ 803812.