MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta extraordinara a CLM din luna mai 2021 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Sentinței Civile nr. 1969/2017 pronunțată de către Judecătoria Mediaș în Dosarul nr. 1622/257/2016.

Referatul de aprobare nr. 140/2021; proiectul de hotărâre nr. 140/2021; raportul de specialitate 8159/29.04.2021;

Temei legal: art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014, 129 alin (2) lit. „c” art. 139, art. 196, art. 200 și art. 361 alin. (2) și (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 401/17.12.2018 „privind aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a parcărilor la domiciliu aflate pe domeniul public al municipiului Mediaș” și anexei la HCL nr. 94/2018 ”privind aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare de domiciliu de pe raza municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 139/2021; proiectul de hotărâre nr. 139/2021; raportul de specialitate 8338/05.05.2021;

Temei legal: Legea 287/2009, 129 alin (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->