HCL nr. /29.09.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei ordinare a Consiliului Local Mediaș din data de 29 septembrie 2021,
ora 16:00, desfășurată prin videoconferință, folosind aplicația electronică webex cisco

 

  1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 977/20.09.2021.

Referatul de aprobare nr. 282/2021; proiectul de hotărâre nr. 282/2021; raportul de specialitate nr. 16.531/20.09.2021, adresa nr. SBG_DEX 17029/15.09.2021 a Ministerului Finanțelor Publice - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu și Dispoziția Primarului municipiului Mediaș nr. 977/20.09.2021 privind suplimentarea bugetului local al municipiului Mediaș pe anul 2021.

Temei legal: art. 82 din Legea nr. 273/2006, 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 la S.C. Piaţa Prim - Com S.A.

Referatul de aprobare nr. 272/2021; proiectul de hotărâre nr. 272/2021; raportul de specialitate nr. 16.419/17.09.2021; Adresa nr. 890/12.07.2021 a SC Piața Prim - Com S.A. Mediaș înregistrată la Primăria municipiului Mediaș sub nr. 12.962/13.07.2021.

Temei legal: Legea nr. 31/1990, Legea nr. 82/1991, art. 10 alin. (4) din O.G. nr. 26/2013, Ordinul nr. 3818/2019, art. 129 alin. (2) lit. „b” și „d”, alin. (7) lit. „s”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 594 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  3. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în domeniul public al municipiului Mediaș, precum și modificarea Listei Bunurilor de retur din anexa ce face parte integrantă a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare nr. 16621/2007.

Referatul de aprobare nr. 259/2021; proiectul de hotărâre nr. 259/2021; raportul de specialitate nr. 15.583/13.09.2021.

Temei legal: Legea nr.51/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art.287 lit. „b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  4. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție și completarea Listei Bunurilor de Retur - anexă care face parte integrantă a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 - 364/27.04.2009, forma actualizată 2015”.

Referatul de aprobare nr. 260/2021; proiectul de hotărâre nr. 260/2021; raportul de specialitate nr. 14.343/13.09.2021.

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  5. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție finalizat, Instalație termică pentru imobilul de pe str. Unirii nr. 8 (fosta autogară)”.

Referatul de aprobare nr.271/2021; proiectul de hotărâre nr. 271/2021; raportul de specialitate nr. 16.287/16.09.2021; procesul verbal de recepție nr. 17133/11.12.2020 și procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 9216/19.05.2020.

Temei legal: Legii nr. 51/2006, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri situate în Mediaș, str. Otto Kromberg, cuprinse în domeniul public al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 264/2021; proiectul de hotărâre nr. 264/2021; raportul de specialitate nr. 16.161/14.09.2021.

Temei legal: Legea nr. 287/2009; art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 332 - art. 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințe ANL situate în municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 274/2021; proiectul de hotărâre nr. 274/2021; raportul de specialitate nr. 16297/16.09.2021.

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, Legea nr. 152/1998, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, OUG nr. 55/2021, Legea nr. 448/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

  8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaș a unui imobil situat în intravilanul municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 281/2021; proiectul de hotărâre nr. 281/2021; raportul de specialitate nr. 16.455/20.09.2021.

Temei legal: art. 41 alin. 5^2 din Legea  nr. 7/1996, art. 6 din Legea nr. 213/1998, ale art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2) Legea nr. 287/2009 , art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1), lit. „a” art. 200 si art. 354, art. 355 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile, situate în municipiul Mediaș, str. Luceafărului, nr. 36.

Referatul de aprobare nr. 277/2021; proiectul de hotărâre nr. 277/2021; raportul de specialitate nr. 16.482/20.09.2021.

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014, art. 129 alin. 2 lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  10. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională Apele Române”, a unor suprafețe de teren situate în municipiul Mediaș, pentru construcția noilor investiții aferente acestuia.

Referatul de aprobare nr. 263/2021; proiectul de hotărâre nr. 263/2021; raportul de specialitate nr. 14599/ 14.09.2021. Adresele Administrației Naționale „Apele Române” înregistate la Primăria municipiului Mediaș sub nr. 9732/2020 și nr. 14599/2021.

Temei legal: Legea nr.107/1996, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 și art. 349 din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea apartamentului nr. 2A (construcție + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 19 ap. 2A.

Referatul de aprobare nr. 283/2021; proiectul de hotărâre nr. 283/2021; raportul de specialitate nr. 16.481/21.09.2021; Adresa domnului Faff Ernst înregistrată la Primăria municipiului Mediaș sub nr. 16.481/20.09.2021 și adresa Ministerului Culturii - Direcția Județenă pentru Cultură Sibiu nr. 5.964/24.08.2021.

Temei legal: art. 4 alin. (4), art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea recoltării volumului de produse lemnoase accidentale I, din fondul forestier proprietate publică a mun. Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 286/2021; proiectul de hotărâre nr. 286/2021; raportul de specialitate nr. 16694/ 22.09.2021; Adresa nr. 4178/04.08.2021 a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Temei legal: art. 59 din Legea nr. 46/2008, H:G: nr. 715/2017, art. 129 (2) lit. „c”, alin. (4), art. 139, art. 196, art. 200, din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  13. Proiect de hotărâre privind acordul pentru efectuarea lucrărilor necesare asigurării unui acces auto și pietonal la imobilele situate în Mediaș str. Moșnei fn, identificate în CF nr. 114229 Mediaș și CF nr. 114230 Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 287/2021; proiectul de hotărâre nr. 287/2021; raportul de specialitate nr. 14.472/22.09.2021; adresa d-nei Vlăduțiu Felicia și d-lui Vlăduțiu Octavian - Cosmin înregistrată la Primăria municipiului Mediaș sub nr. 14.472/2021 și avizul Comisiei de circulație nr. 13.835/08.09.2021.

Temei legal: art.129 alin.(2), lit. c, art. 139, art. 196, art. 200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  14. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Medias prin Consiliul Local Mediaș cu unități administrativ teritoriale limitrofe în vederea constituirii unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară - Zonă Metropolitană.

Referatul de aprobare nr. 273/2021; proiectul de hotărâre nr. 273/2021; raportul de specialitate nr. 16554/ 20.09.2021.

Temei legal: art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 351/2001, OG nr. 26/2000, art. 89, art. 129 alin. (1) și (2) lit. „e”, alin. (9) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  15. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr de 8 autorizații taxi pentru autovehicule hibrid, către transportatorii autorizați participanți la procedura de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi pentru autovehicule hibrid/electrice.

Referatul de aprobare nr. 284/2021; proiectul de hotărâre nr. 284/2021; raportul de specialitate nr. 16.702/22.09.2021.

Temei legal: art. 11, art. 14^2 alin. (5), alin. (6) alin. (9) din Legea nr. 38/2003, art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (1) lit. „c”, art. 18 alin. (2) lit. „c”, art. 28 din Ordinul nr. 356/2007 art. 129 alin.(2) lit. „d”, alin. (3) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  16. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului pilot în municipiul Mediaș în vederea implementării instrumentului economic plătește pentru cât arunci” la nivelul tuturor UAT-urilor membre ADI ECONORD SIBIU.

Referatul de aprobare nr. 280/2021; proiectul de hotărâre nr. 280/2021; raportul de specialitate nr. 16.304/16.09.2021, adresa nr. 120/30.08.2021 a ADI ECONORD SIBIU, înregistrată la Primăria municipiului Mediaș sub nr. 15432/31.08.2021.

Temei legal: art. 2 alin. (2) și alin (3) , art. 3, art. 5, art. 6 alin (1) lit. „a” și „h”, art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2006, art. 3 alin. (1) și (2) , art. 6, art.7, art. 8 alin (1) și (3) lit. „a”, art. 23 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 51/2006, OUG  nr. 92 din 19 august 2021, art. 129, alin. (2) lit. „d”, alin (7) lit. „n”, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  17. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire spălătorie auto self service” str. Brateiului fn și aprobarea documentației de urbanism.

Referatul de aprobare nr. 275/2021; proiectul de hotărâre nr. 275/2021; raportul de specialitate nr. 16.078/16.09.2021; cererea nr. 16.078/19.09.2021, raportul nr. 16.078/16.09.2021 privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D., PV nr. 10.757/14.06.202, și avizul arhitectului șef nr. 03/16.09.2021.

Temei legal: art.25 alin. (1), art.56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire imobil locuință și servicii, împrejmuire” Șos. Sibiului fn.

Referatul de aprobare nr. 276/2021; proiectul de hotărâre nr. 276/2021; raportul de specialitate nr. 16.338/20.09.2021; cererea nr. 16.338/16.09.2021, P.V. nr. 8922/14.05.2021, pct. 1 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, Avizul arhitectului șef nr. 05/20.09.2021.

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „Parcelare, construire locuințe individuale și cuplate, amenajări exterioare, racorduri și branșamente utilități” str. Plopului fn.

Referatul de aprobare nr. 278/2021; proiectul de hotărâre nr.278/2021; raportul de specialitate nr. 15.916/17.09.2021; cererea nr. 15.916/09.09.2021, P.V. nr. 04/17.07.2021 al Comisiei Tehnice de Specialitate, Avizul Arhitectului Șef nr. 04/17.09.2021.

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  20. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire locuință unifamilială, împrejmuire și branșamente utilități” str. Plopului fn și aprobarea documentației de urbanism.

Referatul de aprobare nr. 261/2021; proiectul de hotărâre nr. 261/2021; raportul de specialitate nr. 16149/ 15.09.2021; raportul nr. 16149/ 15.09.2021 privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D. „Construire locuință unifamilială, împrejmuire și branșamente utilități” str. Plopului fn.; Procesul - verbal nr. 13476/ 16.08.2021, Poz. 2 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism și avizul arhitectului șef nr. 1/ 15.09.2021.

Temei legal: art. 25 alin. (1), art.56 alin. (1) din Legea nr.350/2001, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  21. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire locuință unifamilială, împrejmuire și branșamente utilități” str. Plopului fn și aprobarea documentației de urbanism.

Referatul de aprobare nr. 262/2021; proiectul de hotărâre nr. 262/2021; raportul de specialitate nr. 16148/ 15.09.2021; raportul nr. 16148/ 15.09.2021 privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D. „Construire locuință unifamilială, împrejmuire și branșamente utilități” str. Plopului fn.; Procesul - verbal nr. 13476/ 16.08.2021, Poz. 3 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism și avizul arhitectului șef nr.2/ 15.09.2021.,

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Credit pentru acordarea unei finanțări rambursabile externe, în valoare de până la 38.000.000 lei, de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a Contractului de Garanție și a Contractului de Modificare și reafirmare a Contractului privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei.

Referatul de aprobare nr. 279/2021; proiectul de hotărâre nr. 279/2021; raportul de specialitate nr. 16.073/15.09.2021;

Temei legal: art. 20 alin.(1) lit. „f” și „g”, art. 61 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și art. 62 alin. (1), art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006; OUG nr. 64/2007; art. 29 alin. (1) lit. „f” din Legea nr. 98/2016; art. 9 pct. 8 din Legea nr. 199/1997; art. 129 alin. (2), lit. „b”, alin. (4) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  23. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropiere a unui imobil situat în municipiul Mediaș str. Foișorului fn - proprietate privată, afectat de coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”.

Referatul de aprobare nr. 288/2021; proiectul de hotărâre nr. 288/2021; raportul de specialitate nr. 16.897/24.09.2021;

Temei legal: Legea nr. 255/2010, Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, art. 31 și art. 36 din Legea nr. 18/1991 art. 129 alin. (2) lli. b, c, alin. (4) lit. d, alin. (14), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 200, art. 286 alin. (4), din OUG nr. 57/03.05.2019 privind Codul administrativ

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 
Informări:
- Adresa privind răspunsul Direcției Tehnice la solicitarea firmelor de taxi, înregistrată sub nr. 15.059/23.08.2021.
- Adresa nr. 54/27.08.2021 privind răspunsul Serviciului Poliția Locală la sesizarea domnilor Pintea Iosif și Bănescu Marius.

 

Întrebări, interpelări, diverse

 

 

Primar,                                                                     Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                    Petruțiu Marina Simona