HCL nr. /06.04.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local convocată de îndată, din data de 06 aprilie 2021,
care se va desfășura prin videoconferință

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în municipiul Mediaș, jud. Sibiu” cod SMIS 141753 și a indicatorilor tehnico - economici ai acestuia, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Referatul de aprobare nr. 106/2021; proiectul de hotărâre nr. 105/2021; raportul de specialitate nr. 6.611/ 02.04.2021;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006; Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 613/2020, art. 129 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) litera ”d”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. ”a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 

 

Primar,                                                                      Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                     Petruțiu Marina - Simona