HCL nr. /17.09.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 17 septembrie 2021
ora 16:00 desfășurată prin videoconferință, folosind aplicația electronică webex cisco

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2021.

Referatul de aprobare nr. 257/2021; proiectul de hotărâre nr. 257/2021; raportul de specialitate nr. 15.959/09.09.2021;

Temei legal: art. 5 alin. (2), art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „c”, art. 29, art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  2. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de domnul Doroga Dorel Cristian.

Referatul de aprobare nr. 258/2021; proiectul de hotărâre nr. 258/2021; raportul de specialitate nr. 16104/13.09.2021;

Temei legal: art. 7 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, art. 129 alin. (1), 129 alin. (3) lit. „c” și „e”, alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200, art. 518, art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 

Primar,                                                                   Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                  Petruțiu Marina Simona