HCL nr. /06.09.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 06 septembrie 2021,
ora 16:00, (desfășurată prin videoconferință folosind aplicația electronică webex cisco)

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 300/2020 privind aprobarea proiectului Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în municipiul Mediaș județul Sibiu” și a cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 254/2021; proiectul de hotărâre nr. 254/2021; raportul de specialitate nr. 15.387/30.08.2021;

Temei legal: Legea nr. 273/2006, OUG nr. 144/2020, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”,  art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  2. Proiect de hotărâre privind desemnarea și confirmarea pentru anul școlar 2021/2022 a reprezentanților Consiliului local al municipiului Mediaș ca membri ai Consiliilor de administrație, ai Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenței în mediul școlar şi a Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat şi particulare acreditate/autorizate din municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 255/2020; proiectul de hotărâre nr. 255/2020; raportul de specialitate nr. 15.471/31.08.2021;

Temei legal: art. 96 alin. (2) lit. „a”, „b”, „c” și alin. (5) din Legea 1/2011, art. 4 alin. (1), (3) și art. 7 alin. (1) lit. „b” din Ordinul 4.619/2014, art. 15 alin. (4) din Ordinul nr. 4624/2015, art. 13 alin. (1) din Ordinul nr. 5570/2011, OUG 75/2005, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 

Primar,                                                                     Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                   Petruțiu Marina Simona