HCL nr. /19.07.2021

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ
APARATUL PERMANENT DE
LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL
 
 
                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Anexă la Dispoziția nr. 877/16.07.2021
 
 
 
                                      
PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local convocată de îndată,
din data de LUNI, 19 IULIE 2021 ora 16:00,
(desfășurată prin videoconferință folosind aplicația electronică webex cisco)
 
 
                      1. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Mediaș cu privire la necesitatea și oportunitatea achiziționării de către Municipiul Mediaș, unor terenuri situate administrativ în Municipiul Mediaș str. Păcii fn, în scopul extinderii cimitirului municipal, precum și aprobarea achiziționării acestora.
Referatul de aprobare nr. 206/2021; proiectul de hotărâre nr. 206/2021; raportul de specialitate nr. 13.212/16.07.2021;
Temei legal: art. 554, art. 557 alin. (1), 859 alin.(2), art. 863 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin (1), alin (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.
descarca material-->
                       2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Acordului de parteneriat între Municipiul Mediaș și Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș în vederea implementării proiectului ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19 în municipiul Mediaș jud. Sibiu” cod SMIS 141753.
Referatul de aprobare nr.205/2021; proiectul de hotărâre nr.205/2021; raportul de specialitate nr. 13.193/16.07.2021;
Temei legal:  art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.„d”, alin. (7) lit. „b”,  art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.
descarca material-->
 
    Primar,                                                                     Secretar general,                    
  Gheorghe Roman                                                       Petruțiu Marina-Simona
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3 ex. MD/MD