HCL nr. /28.07.2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ
APARATUL PERMANENT DE
LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL
 
                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                            Anexă la Dispoziția nr.883/21.07.2021
 
 
PROIECTUL  ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 28 IULIE  2021
(care se va desfășura prin videoconferință, ora 16.00, folosind aplicația electronică webex cisco)
 
 
                    1. Proiect de hotărâre aprobarea privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul II 2021.
Referatul de aprobare nr.208/2021; proiectul de hotărâre nr.208/2021; raportul de specialitate nr. 13.029/14.07.2021;
Temei legal: art. 49 alin. (1), alin. (12) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1),  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.
descarca materiale-->
                2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la HCL nr. 431/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Mediaș.
Referatul de aprobare nr. 209/2021; proiectul de hotărâre nr.209/2021; raportul de specialitate 13.321/20.07.2021; adresa nr. 95/20.07.2021 a Sindicatului Salariaților din Primăria Municipiului Mediaș.
Temei legal: art.11 alin.(1), alin. (4) din Legea nr. 153/2017, art.129 alin.(3) lit.,,c”, alin (14), art. 139, art. 196,  art. 200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.
descarca materiale-->
                 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Mediaș cultelor religioase.
Referatul de aprobare nr. 210/2021; proiectul de hotărâre nr. 210/2021; raportul de specialitate nr. 13.291/19.07.2021; Raportul Comisiei de evaluare nr. 13.289/19.07.2021.
Temei legal: OG nr.82/2001, Legea nr. 350/2005, art. 129 alin. (2) lit.”d”, alin. (8) lit.”a”, art. 139, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator–Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.
descarca materiale-->
                4. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție+cotă teren aferent), situat în Mediaș, str. Gheorghe Doja nr. 35 ap. 4, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.
Referatul de aprobare nr.201/2021; proiectul de hotărâre nr.201/2021; raportul de specialitate nr. 12.835/12.07.2021;
Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”,  art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.
descarca materiale-->
              5. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 568 mp., situat în Mediaș, str. Râșnov fn, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.
Referatul de aprobare nr.202/2021; proiectul de hotărâre nr.202/2021; raportul de specialitate nr. 13.080/14.07.2021;
Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”,  art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.
descarca materiale-->
               6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 7 ap. 7, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.
Referatul de aprobare nr. 211/2021; proiectul de hotărâre nr. 211/2021; raportul de specialitate nr. 11.529/16.07.2021;
Temei legal: Legea nr. 287/2009; art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 332 - 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1 și 3.
descarca materiale-->
              7. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unei achiziții intracomunitare finalizate, în cadrul proiectului „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric din municipiul Mediaș”.
Referatul de aprobare nr.200/2021; proiectul de hotărâre nr. 200/2021; raportul de specialitate nr.10.510/06.07.2021;
Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr.1 și 3.
descarca materiale-->
              8. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizare și modificarea contractului de administrare nr. 10.389/2005 încheiat cu Spitalul Municipal Mediaș.
Referatul de aprobare nr.212/2021; proiectul de hotărâre nr. 212/2021; raportul de specialitate nr.13.315/19.07.2021;
Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr.1 și 3.
descarca materiale-->
              9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere  pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe,  situate în Municipiul Mediaş.
Referatul de aprobare nr.213/2021; proiectul de hotărâre nr.213/2021; raportul de specialitate nr.13.330/20.07.2021;
Temei legal:  art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, OUG nr. 55/2021, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisia  nr. 2.
descarca materiale-->
                10. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 368/2020 și a HCL nr. 51/2021, privind vânzarea unor spații cu destinația de locuință conform Legii nr. 112/1995.
Referatul de aprobare nr. 214/2021; proiectul de hotărâre nr.214/2021; raportul de specialitate nr. 13.401/21.07.2021;
Temei legal: Legea nr. 112/1995, HG nr. 20/1996,  art. 129 alin. (2) lit. „c”,  art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr.1, 2 și 3.
descarca materiale-->
                   11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, precum și, modificarea și completarea Listei Bunurilor de retur din anexa ce face parte integrantă a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare nr. 16621/2007.
Referatul de aprobare nr.221/2021; proiectul de hotărâre nr.221/2021; raportul de specialitate nr. 13.021/21.07.2021 ;
Temei legal: OG nr. 112/2000,  art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6), alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 287 lit.„b”, art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr.1 și 3.
descarca materiale-->
                    12. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat administrativ în Mediaș str. Traian Vuia nr.1 și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș.
Referatul de aprobare nr.222/2021; proiectul de hotărâre nr.222/2021; raportul de specialitate nr. 13.454/21.07.2021 ;
Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6), art. 139, art. 196, art. 200, , art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr.1 și 3.
descarca materiale-->
                    13. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței comisiei de evaluare a activității managerului Spitalului Municipal Mediaș, aprobată prin HCL nr. 174/2019.
Referatul de aprobare nr. 207/2021; proiectul de hotărâre nr. 207/2021; raportul de specialitate nr. 13.256/19.07.2021;
Temei legal: art. 4^1 alin. (1) din Ordinul nr. 112/2007, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „c”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulerioare,.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr.1, 2 și 3.
descarca materiale-->
                   14. Proiect de hotărâre privind atestarea calității de administrator de condominii.
Referatul de aprobare nr.204/2021; proiectul de hotărâre nr. 204/2021; raportul de specialitate nr. 11.557/16.07.2021;
Temei legal: art. 10 alin. (5), alin. (6) şi art. 64 alin.(10) din Legea nr. 196/2018, art. 129 alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulerioare,.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr.1, 2 și 3.
descarca materiale-->
                 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea  Devizului general  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Locuințe sociale colective, inclusiv utilități și amenajări exterioare.
Referatul de aprobare nr.203/2021; proiectul de hotărâre nr.203/2021; raportul de specialitate nr. 12.789/08.07.2021;
Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006,  art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.„d”,  art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr.1 și 3.
descarca materiale-->
                    16. Proiect de hotărâre privind actualizarea  Devizului general  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Amenajare loc de joacă Strada Baia de Nisip.
Referatul de aprobare nr.215/2021; proiectul de hotărâre nr.215/2021; raportul de specialitate nr. 13.176/15.07.2021;
Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006,  art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.„d”,  art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr.1 și 3.
descarca materiale-->
                  17. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 331/2020 privind aprobarea proiectului „Construcție locuințe sociale colective inclusiv utilități și amenajări exterioare loc de joacă str. Baia de Nisip” cod SMIS 137985 și a cheltuielilor legate de proiect.
Referatul de aprobare nr.216/2021; proiectul de hotărâre nr.216/2021; raportul de specialitate nr. 13.382/20.07.2021;
Temei legal:  art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.„d”,  art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr. 1 şi 3.
descarca materiale-->
                 18. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 296/2020 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ighișul Nou” cod SMIS 136835 și a cheltuielilor legate de proiect.
Referatul de aprobare nr.217/2021; proiectul de hotărâre nr.217/2021; raportul de specialitate nr. 13.254/20.07.2021;
Temei legal:  art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.„d”,  art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr. 1 şi 3.
descarca materiale-->
                  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor Direcției Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relația cu ONG referitoare la Sala Traube, Muzeul Municipal Mediaș, Casa Memorială St. L. Roth, Turnul Forkecsh, Turnul Rotarilor, Turnul Pietrarilor, Biblioteca Municipală „St.L.Roth“ Mediaș și Centrul de Informare Turistică.
Referatul de aprobare nr.218/2021; proiectul de hotărâre nr.218/2021; raportul de specialitate nr. 13.380/20.07.2021;
Temei legal:  art. 7 din Legea nr. 52/2003, art. 129 alin (2) lit.„c” și „d”, alin (7), lit.„a”, „d”, și „e”, art. 196 şi art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.
descarca materiale-->
                20. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între Municipiul Mediaș și Asociația Teatrul Popular Mediaș.
Referatul de aprobare nr.219/2021; proiectul de hotărâre nr.219/2021; raportul de specialitate nr. 13.299/19.07.2021;
Temei legal:  art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. „c”, lit.„d”, alin. (6), lit. „a”, alin. (7), lit. „c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 art. 297 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.
descarca materiale-->
                21. Proiect de hotărâre privind  închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu cu altă destinație decât cea de locuință aparținând domeniului public al municipiului Mediaș și gestionat de Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relația cu ONG.
Referatul de aprobare nr.220/2021; proiectul de hotărâre nr.220/2021; raportul de specialitate nr. 13.298/19.07.2021;
Temei legal:  Legea nr. 287/2009; art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 332 - 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.
descarca materiale-->
             22. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaș.
Referatul de aprobare nr.199/2021; proiectul de hotărâre nr.199/2021;raportul de specialitate nr.12.939/13.07.2021;
Temei legal:art. 9 alin (1)  și  art. 10 alin (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Mediaş; art. 123 alin (1), (3) și (4), art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.
Iniţiator– Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr.1, 2 și 3.
descarca materiale-->
            23. Proiect de hotărâre privind solicitarea Asociației „Clubul Sportiv Romgaz Mediaș – Tenis de Masă”, cu sediul în Mediaș str. Gravorilor nr. 6, de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului (construcție) situat în Mediaș str. Gravorilor nr. 6.
Referatul de aprobare nr.223/2021; proiectul de hotărâre nr.223/2021; raportul de specialitate nr. 13.472/22.07.2021;
Temei legal: art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2), art. 889 alin. (1), alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”,  art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.
              24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  documentației de urbanism PUZ „Dezmembrare imobil (în mai mult de patru parcele) în vederea construirii de locuințe” str.Iuliu Maniu fn.
Referatul de aprobare nr. 224/2021; proiectul de hotărâre nr.224/2021; raportul de specialitate nr. 12.690/26.07.2021;   Avizul Arhitectului Șef nr. 1/26.07.2021; Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism P.V. nr.4869/ 12.03.2021, pct.5
Temei legal: art.25 alin. (1), art.56 alin. (1) din Legea nr.350/2001, Ordinul nr. 2.701/2010, art 129 alin.(2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c”,  art. 139, art. 196  şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr. 1 şi 3.
descarca materiale-->
Informări:
            - Adresa nr. 55/02.007.2021 înregistrată la Primăria municipiului Mediaș sub nr. 12355/02.07.2021, a domnului Suto Nicolae domiciliat în municipuiul Mediaș str. Greweln nr. 60B prin Cab. Av. Covaci Simona Ioana.
            - Adresa nr. 12430/05.07.2021 de rectificare  a temeiului juridic, a Cab. Av. Covaci Simona Ioana.
            - Adresa nr. 12355, 12430/14.07.2021 a Direcției Tehnice și a Direcției de Dezvoltare Urbană, privind răspunsul către Cab. Av. Covaci Simona Ioana.
            - Adresa nr. 3259/14.07.2021 a Direcției de Asistență Socială – Informare privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul I al anului 2021.
            - Adresa nr. 13006/19.07.2021 a Direcției Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relația cu ONG  privind activitatea de solușionare a petițiilor pe semestrul I 2021.
            - Adresa nr. 13246/19.07.2021 a domnului Aldea Ioan domiciliat în sat Ighișu Nou, strada Școlii nr. 41.
            - Adresa nr. 12823/09.07.2021 a Direcției Generale Resurse Umane, Structuri și Politici Salariale Serviciul Management și Structuri Sanitare Biroul Management Drepturi Salariale nr. IM 4267/REG 1/10380/23.06.2021.
 
Întrebări, interpelări, diverse.
 
                                    Primar                                              Secretar general
                           Gheorghe Roman                              Petruțiu Marina Simona
 
 
 3 ex. MD/MD