HCL nr. /14.04.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 14 aprilie 2021, ora 16:00,
desfășurată prin videoconferință
 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2021.

Referatul de aprobare nr. 107/2021; proiectul de hotărâre nr. 106/2021; raportul de specialitate nr. 7.009/08.04.2021; Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 59/01.04.2021, adresele nr. SBG DEX 5229/18.03.2021, nr. SBG DEX 6160/31.03.2021, nr. SBG DEX 6158/31.03.2021 ale Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu.

Temei legal: art. 14 alin. (2) și (3), art.20 alin. (1) lit. „a”, art.23 alin. (2) lit. „a”, art.39 din Legea nr. 273/2006, Legea nr. 15/2021, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

partea I

partea II

partea III

  2. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Asociația de Locatari str. Sinaia nr. 7 bl. 4.

Referatul de aprobare nr. 108/2021; proiectul de hotărâre nr. 107/2021; raportul de specialitate nr. 7072/09.04.2021;

Temei legal: art. 7 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, HG nr. 962/2001, Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unor servicii specializate de consultanță, asistență și reprezentare juridică.

Referatul de aprobare nr. 109/2021; proiectul de hotărâre nr. 108/2021; raportul de specialitate nr. 7248/13.04.2021;

Temei legal: art. I alin. (2) lit. „b” din OUG nr. 26/2012, art. 29 alin. (1) lit. „d”, alin.(3) lit. „b” și „c” din Legea nr. 98/2016, art. 109 alin. (2) și alin. (3), art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 

Primar,                                                                     Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                   Petruțiu Marina Simona