HCL nr. /14.07.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 14 iulie 2021
(care va avea loc la ora 16:00 în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei municipiului Mediaş)

 

  1. Depunerea Jurământului de către supleantul dl Popa Lucian Vasile, aflat la poziția nr.20 pe Lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local al municipiului Mediaș din data de 27.09.2020 a Partidului Național Liberal, validat de către Judecătoria Mediaș prin Încheierea Civilă nr. 1276/CC/2021 pronunțată în Camera de Consiliu în data de 29 iunie2021, rămasă definitivă.

  2. Proiect de hotărâre privind înlocuirea domnului Medeșan Florin Cosmin cu domnul Popa Lucian Vasile, în cadrul comisiilor Consiliului Local și în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ.

Referatul de aprobare nr. 196/2021; proiectul de hotărâre nr. 196/2021; raportul de specialitate nr. 12.767/08.07.2021; Încheierea civilă nr. 1276/CC/2021 pronunțată de Judecătoria Mediaș în Cameră de Consiliu în data de 29 iunie 2021, rămasă definitivă

Temei legal: Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 11 din OUG 75/2005, din Ordinul 1409/2007, Ordinul nr. 4343/2020, OUG nr. 68/2008, art. 124, art. 127, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ighișu Nou” Cod SMIS 2014 + : 136835.

Referatul de aprobare nr. 198/2021; proiectul de hotărâre nr. 198/2021; raportul de specialitate nr. 12.719/08.07.2021;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, HG nr. 907/2016, art. 12 alin. (4) și (5) din Ordinul nr. 1851/2013, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții: „EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ ȘI REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ STR. MOȘNEI FN, MUN. MEDIAȘ JUDEȚUL SIBIU”.

Referatul de aprobare nr. 197/2021; proiectul de hotărâre nr. 197/2021; raportul de specialitate nr. 12.717/08.07.2021, adresa nr. 5152/05.07.2021 a S.C. Apa Târnavei Mari S.A;

Temei legal: art. 3 alin. (1), alin. (2), art. 8 alin (3) lit. „a”, art. 9 alin. (1) lit. „c” și lit. „d”, art. 44 din Legea nr. 51/2006, art. 10 alin. (1) lit. „b”, art. 12 alin. 1 lit. „a” din Legea nr. 241/2006, 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (4) lit. „d”, alin. 7 lit. n), art. 139, art. 196 alin. (1), lit. „a” art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 

Primar,                                                                      Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                    Petruțiu Marina Simona