HCL nr. /08.02.2021

 
 
                                              PROIECTUL  ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local, din data de 08 FEBRUARIE 2021, ora 1600
(ora 16,00 în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei municipiului Mediaş)
 
            1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare străzi municipiul Mediaș – str. Castanilor, str. Toma Ionescu, str. Octavian Goga, str. George Topârceanu”.
Referatul de aprobare nr.40/2021; proiectul de hotărâre nr.40/2021; raportul de specialitate nr. 2001/02.02.2021;
Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006,  OUG nr. 114/2018, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit.„d”,  art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr.1 și 3.
descarcă materiale-->
           2. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 392/2020 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea asigurării cofinanțării unor investiții publice de interes local.
Referatul de aprobare nr.42/2021; proiectul de hotărâre nr.42/2021; raportul de specialitate nr. 2008/02.02.2021;
Temei legal: art. 20 alin.(1) lit.”f” și ”g”, art. 61 alin.(1), alin.(2), alin. (3) și art.62 alin. (1) din Legea nr. 273/2006; OUG nr. 64/2007; art.29 alin. (1) lit. ”f” din Legea nr.98/2016; art.9 pct. 8 din Legea nr.199/1997; art.1166 din Legea nr.287/2009;  art. 129 alin. (2), lit. ”b”, alin.(4) lit. ”b”,  art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr.1, 2 și 3.
descarcă materiale-->
            3. Proiect de hotărâre privind înlocuirea domnului consilier Sima Dan în calitate de reprezentant al Consiliului Local Mediaș  în cadrul unor comisii speciale, cu domnul Oprișor Ionuț-Bogdan.
Referatul de aprobare nr.41/2021; proiectul de hotărâre nr.41/2021; raportul de specialitate nr. 2.026/ 02.02.2021;
Temei legal: art. 129 alin. (14), art. 152 alin. (2) și (3), art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator – Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile  nr.1, 2 și 3.
descarcă materiale-->
 
    Primar,                                                                Secretar general,                    
    Gheorghe Roman                                               Petruțiu Marina-Simona