HCL nr. /22.06.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 22 iunie 2021
desfășurată prin videoconferință, ora 16.00 folosind aplicația electronică webex cisco

 

  1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Medeșan Florin Cosmin, în Consiliul Local al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 189/2021; proiectul de hotărâre nr. 189/2021; raportul de specialitate nr. 11.547/18.06.2021; Referatul constatator nr. 11.540/18.06.2021.

Temei legal: art. 204 alin. (2) lit. „l”, alin. (3), alin. (6) și alin. (10) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2021.

Referatul de aprobare nr.190/2021; proiectul de hotărâre nr. 190/2021; raportul de specialitate nr. 11.498/17.06.2021;

Temei legal: art. 19 alin.(2), art. 20 alin. (1) lit. „c”, art. 29, art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1),  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei HCL nr. 173/2021 privind modificarea și completarea HCL nr. 299/2020.

Referatul de aprobare nr. 191/2021; proiectul de hotărâre nr. 191/2021; raportul de specialitate nr. 11.487/17.06.2021;

Temei legal: Legea nr. 273/2006, OUG nr. 144/2020, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 

Primar,                                                                    Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                  Petruțiu Marina Simona