HCL nr. /15.06.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de
15 iunie 2021, ora 16:00, desfășurată prin videoconferință

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 299/2020 pentru aprobarea proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ din municipiul Mediaș județul Sibiu în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS - COV-2 2020” și a cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 175/2021; proiectul de hotărâre nr. 175/2021; raportul de specialitate nr. 10.862/10.06.2021; adresa nr. 56103/08.06.2021 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Temei legal: Legea nr. 273/2006, OUG nr. 144/2020, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriului de încadrare pentru acordarea de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale din Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 176/2021; proiectul de hotărâre nr. 176/2021; raportul de specialitate nr. 21365/10.06.2021.

Temei legal:  Ordinul nr. 2980/2013, Legea  nr. 186/2013, Regulamentul (UE) nr. 651/2014, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c” și „f”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 

Primar,                                                                    Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                  Petruțiu Marina Simona