HCL nr. /22.10.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 22 octombrie 2021
ora 16:00 desfășurată prin videoconferință, folosind aplicația electronică webex cisco

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare str. Panait Cerna, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”.

Referatul de aprobare nr. 292/2021; proiectul de hotărâre nr. 292/2021; raportul de specialitate nr. 18.011/12.10.2021;

Temei legal: Legea nr. 273/2006, OUG nr. 95/2021, Ordinul nr. 1333/2021, Ordinul nr. 1321/2021, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI REȚEA APĂ POTABILĂ, STR. 1 MAI MUN. MEDIAȘ”.

Referatul de aprobare nr. 295/2021; proiectul de hotărâre nr. 295/2021; raportul de specialitate nr. 18.162/14.10.2021;

Temei legal: art. 3 alin. (1), alin. (2), art. 8 alin (3) lit. „a”, art. 9 alin. (1) lit. „c” și lit. „d”, art. 44 din Legea nr. 51/2006, art. 10 alin (1) lit. „b”, art. 12 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 241/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A, a amplasamentului situat în muncipiul Mediaș str. Blajului fn, județul Sibiu și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect pilot - Construire creșă mică str. Blajului fn municipiul Mediaș județul Sibiu”.

Referatul de aprobare nr. 299/2021; proiectul de hotărâre nr. 299/2021; raportul de specialitate nr. 18.273/15.10.2021;

Temei legal: Ordonanța nr. 16/19.08.2014, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 26.500.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal - bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului.

Referatul de aprobare nr. 298/2021; proiectul de hotărâre nr. 298/2021; raportul de specialitate nr. 18.259/15.10.2021;

Temei legal: art. 1 alin. (5), art. 120 și art.121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată, art. 9 paragraful 8 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 7 alin. (2), art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 13 din OUG nr. 64/2007privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008 cu modificările și completările ulterioare, art. 61-66 și art. 761 din legea nr. 273/2006, art. 2 lit. „c”, „k”, „p”, art. 5 alin. (1), art. 6, art. 9 și art. 10 din OG nr. 119/199, art. 1 din OUG nr. 83/2021, HG nr. 9/2007, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „b”, art. 139, art. 155 alin. (1) lit. „c” și alin. (4) lit. „d”, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 

Primar,                                                                     Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                   Petruțiu Marina Simona