HCL nr. /08.01.2021

 
PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 8 ianuarie 2021 desfășurată prin videoconferință, ora 16.00 folosind aplicația electronică webex cisco

 

 1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 911/22.12.2020.

Referatul de aprobare nr. 1/2021; proiectul de hotărâre nr. 1/2021; raportul de specialitate nr. 03/04.01.2021; adresa nr. SBG_DEX 24523/21.12.2020 a Ministerului Finanțelor Publice; Dispoziția Primarului Municipiului Mediaș nr. 911/22.12.2020.

Temei legal: art. 82 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020.

Referatul de aprobare nr.2/2021; proiectul de hotărâre nr. 2/2021; raportul de specialitate nr. 7/04.01.2021;

Temei legal: Cap. V pct. 5.16.2.1 din Anexa la Ordinul nr. 3155/2020, art. 13, art. 58 alin. (1^4) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1),  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 112/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2021.

Referatul de aprobare nr. 3/2021; proiectul de hotărâre nr. 3/2021; raportul de specialitate nr. 04/04.01.2021;

Temei legal: art. 470 alin. (5) și (6), art. 491 din Legea nr. 227/2015, art. I pct. 215 și pct. 216 din Legea nr. 296/2020, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 

  Primar,                                                                   Secretar general,                    
  Gheorghe Roman                                                 Petruțiu Marina Simona